ارتباط با دانشجو

ارتباط با دانشجو

استفاده از نرم افزار کار تیمی در راهنمایی پایان نامه های تحصیلی
ارتباط اساتید راهنما و مشاور با دانشجویان در انجام پایان نامه های تحصیلی نیازمند مدیریت ویژه ای است.

ادامه مطلب