آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی

اطلاع رسانی به دانشجویان
یکی از مشکلات دانشجوان در آموزش الکترونیکی حذف شدن فاکتور زمان است.

ادامه مطلب