userimage

علی زارع مقدم

با تکمیل اطلاعات پروفایل خود کمک کنید تا دیگران در مورد شما بیشتر بدانند.

درباره من

اطلاعات تماس

:ایمیل
ali_zare@birjand.ac.ir

:آدرس سایت

:شماره تماس

:جنسیت
1

استفاده از نرم افزار کار تیمی در راهنمایی پایان نامه های تحصیلی
ارتباط اساتید راهنما و مشاور با دانشجویان در انجام پایان نامه های تحصیلی نیازمند مدیریت ویژه ای است.

ادامه مطلب


اعتبار فصلنامه ها
اعتبار فصلنامه ها یکی از مباحث مهم در ارسال مقالات علی الخصوص از طرف دانشجوهاست.

ادامه مطلب


اطلاع رسانی به دانشجویان
یکی از مشکلات دانشجوان در آموزش الکترونیکی حذف شدن فاکتور زمان است.

ادامه مطلب