پیام مدیر :
با سلام. سامانه حاضر در راستای پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه ایجاد شده است.

استفاده از نرم افزار کار تیمی در راهنمایی پایان نامه های تحصیلی
ارتباط اساتید راهنما و مشاور با دانشجویان در انجام پایان نامه های تحصیلی نیازمند مدیریت ویژه ای است.

ادامه مطلب


اطلاع رسانی به دانشجویان
یکی از مشکلات دانشجوان در آموزش الکترونیکی حذف شدن فاکتور زمان است.

ادامه مطلب


اعتبار فصلنامه ها
اعتبار فصلنامه ها یکی از مباحث مهم در ارسال مقالات علی الخصوص از طرف دانشجوهاست.

ادامه مطلب